Księgowość Komputerowa

Planowany termin kursu I stopnia – 22 czerwca 2024 r.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel.: 690676294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie:
PROMOCJA : Kurs księgowości komputerowej I stopnia.
– opłatę za uczestnictwo w szkoleniu, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

 Celem kursu jest:
– gruntowne i rzetelne przygotowanie do pracy w zakresie księgowości komputerowej.
– przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi (nacisk położony na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie).

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców – praktyków, pasjonatów z wykształceniem  merytorycznym  oraz wieloletnim doświadczeniem  w pracy w zawodzie.

Po ukończeniu kursu wydawane są zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku zgodnym z rozporządzeniem  MEN.

Kurs skierowany jest do Osób:
– które chcą podnieść kwalifikacje (po ukończeniu kursu Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN).
– zdobyć solidną wiedzę i umiejętności z zakresu księgowości komputerowej.

Zapraszamy.

KURS KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ I stopnia
Symfonia finanse i księgowość

Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 999 zł zamiast 1900 zł
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Elementy rachunkowości i księgowości
  – podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości i księgowości
  – podstawy prawne rachunkowości
  – metody i zasady rachunkowości
  – formy i techniki księgowania
 2. Operacje gospodarcze i ich ewidencja, podstawowe dokumenty
  – klasyfikacja operacji gospodarczych
  – pojęcie konta księgowego
  – dowody księgowe, klasyfikacja i obieg dowodów księgowych
  – zasady ewidencji na kontach księgowych
 3. Prowadzenie rachunkowości
  – zakładowy plan kont
  – charakterystyka i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  – dokonywanie korekt w zapisach księgowych
  – inwentaryzacja
 4. Ewidencja rozrachunków
  – rozrachunki z dostawcami
  – podatek od towarów i usług VAT
  – rejestry VAT
 5. Sporządzanie bilansu majątku przedsiębiorstwa
  – aktywa i pasywa
  – klasyfikacja aktywów trwałych, aktywa obrotowe
  – środki trwałe i ich ewidencja
  – amortyzacja środków trwałych
  – zasady sporządzania bilansu
 6. Obrót towarowy
  – pojęcie obrotu towarowego
  – ewidencja, rozliczenie zakupu towarów
  – ewidencja sprzedaży towarów
 7. Ewidencja operacji gotówkowych i bezgotówkowych
 8. Wynagrodzenia
  – ewidencja wynagrodzeń pracowników
  – listy płac
  – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
  – rozrachunki z ZUS i US

KURS KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ II stopnia
Symfonia finanse i księgowość

Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 1199 zł zamiast 1900 zł
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Bilans, rachunek zysków i strat
  – przychody i koszty – pojęcie i klasyfikacja
  – ewidencja księgowa przychodów i kosztów
  – zasady ustalania wyniku finansowego
  – rachunek zysków i strat
 2. Obrót materiałowy
  – pojęcie i klasyfikacja materiałów
  – ewidencja i rozliczenie materiałów
  – ewidencja rozchodu materiałów
 3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych
  – ewidencja środków pieniężnych
  – kredyty bankowe
  – papiery wartościowe
  – ewidencja środków trwałych i inwestycji, wartości niematerialnych i prawnych
  – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
  – rozrachunki z pracownikami
  – ewidencja zakupu i sprzedaży
  – ewidencja przychodu wyrobów gotowych, rozliczenie produkcji
  – ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych
  – ewidencja przychodów i kosztów operacyjnych
  – przychody i koszty finansowe
  – ewidencja kapitałów własnych przedsiębiorstwa i kapitałów obcych
 4. Wynik finansowy.

KURS KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ III stopnia
Symfonia finanse i księgowość

Liczba godzin lekcyjnych: 30
Cena: 1299 zł zamiast 1900 zł
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Delegcje
  – rozliczanie kosztów podróży służbowych
  – koszty delegacji w ustawie o podatkach
  – ewidencja kosztów delegacji
 2. Reklama i reprezentacja
  – rozliczanie wydatków na reklamę i reprezentację
  – ewidencja księgowa kosztów reprezentacji i reklamy
 3. Rzeczowy majątek trwały
  – zakup i ewidencja środków trwałych
  – leasing
  – dotacje, darowizny
  – sprzedaż środków trwałych
 4. Majątek obrotowy
  – środki pieniężne
  – papiery wartościowe
  – zapasy (materiały, towary, produkty pracy)
  – należności.