Kadry i Płace

Planowany termin rozpoczęcia – 15 czerwca 2024 r.
– dzisiaj tylko 899 zł (nie ma żadnych innych kosztów).
Liczba godzin lekcyjnych: 40
Cena kursu: 899 zł zamiast 1700 zł

Dokonaj zgłoszenia na kurs przez internet. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
– zadzwoń i zapytaj o szczegóły promocji – tel.: 690676294.
– wyślij zgłoszenie na kurs z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu na adres: diamondeducation@onet.pl, wpisując w temacie: PROMOCJA : KURS KADROWO – PŁACOWY.
– opłatę za uczestnictwo w kursie, która jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w kursie, możecie Państwo dokonać przelewem na konto (prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia przelewu) lub osobiście w Sekretariacie Placówki.
– ta promocja nie łączy się z żadną inną.

 

KURS KADROWO-PŁACOWY

Celem kursu jest:
– gruntowne i rzetelne przygotowanie do pracy w zakresie kadr i płac.
– przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi (nacisk położony na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie).

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców – praktyków, pasjonatów z wykształceniem  kadrowo – płacowym  oraz wieloletnim doświadczeniem  w pracy w zawodzie.

Po ukończeniu kursu wydawane są zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku zgodnym z rozporządzeniem  MEN.

Zajęcia praktyczne:
– kurs ma formę warsztatów – każdy Uczestnik kursu  ma zapewnione osobne stanowisko komputerowe do pracy na zajęciach – zajęcia prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie (laptopy Toshiba) – praktyczne przygotowanie do zawodu.
– zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Kurs skierowany jest do Osób:
– które chcą podnieść kwalifikacje (po ukończeniu kursu Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN).
– zdobyć solidną wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac.

Zapraszamy.

Liczba godzin lekcyjnych: 40
Cena kursu: 899 zł zamiast 1700 zł

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy prawa pracy
  – rodzaje umów o pracę
  – umowy cywilnoprawne
  – nawiązanie stosunku pracy, zawarcie umowy o pracę
  – obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
  – obowiązki i odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
  – regulamin pracy
  – ewidencja czasu pracy
  – urlopy pracownicze (plany urlopów, ekwiwalent, urlopy bezpłatne)
  – wynagrodzenia za pracę
  – uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
  – prawa młodocianego pracownika
  – rozwiązywanie umów o pracę, ustanie stosunku pracy.

 

 1. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  – obowiązek założenia akt osobowych pracowników
  – zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji
  – dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
  – dokumenty z zakresu bhp, badania lekarskie
  – akta osobowe pracownika a ochrona danych osobowych
  – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
  – sankcje dla pracodawcy za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

 

 1. Wynagrodzenia
  – minimalne wynagrodzenie za pracę
  – wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent za urlop
  – wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
  – wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych
  – wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej
  – wynagrodzenia za czas choroby, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wychowawczy
  – odszkodowania, odprawy i inne świadczenia na rzecz pracowników
  – dokumentacja płac.

 

 1. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  – obowiązki płatnika składek
  – sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

 

 1. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników
  – sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z US.

 

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

 1. Obsługa programu PŁATNIK
  – tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  – automatyczne tworzenie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego
  – zasady przesyłania dokumentów do ZUS
  – wysyłka i potwierdzenie zestawów dokumentów.