Zaświadczenia


Diamond jest placówką oświatową, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  posiadającą  Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem: 1036 [6].

Po ukończeniu kursu Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie o kończeniu kursu na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna wydawania wymienionych zaświadczeń:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Nasza placówka wpisana jest do: Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem: 2.14/00245/2011.
Oznacza to, że każda osoba posiadająca status Osoby bezrobotnej, może wnioskować o pokrycie kosztów naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.