Współpraca z Urzędami Pracy

Współpracujemy z urzędami pracy w realizacji szkoleń dla Osób Bezrobotnych.

Nasza Placówka wpisana jest do: Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem: 2.14/00245/2011.

DARMOWE SZKOLENIA – możliwość uzyskania DOFINANSOWANIA SZKOLENIA przez URZĄD PRACY.

Informujemy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu (sfinansowanym przez UP).

Dla kogo bezpłatne szkolenia/ Formy wsparcia:

 1. Szkolenia w trybie indywidualnym
  O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba m.in.:
  bezrobotna
  2. poszukująca pracy, tj. osoba będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących pracodawcy lub
  3. pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w
  wieku 45 lat i powyżej zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy.
 2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

– O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób, które zatrudniają.

– W kształceniu ustawicznym finansowanym ze środków rezerwy KFS mogą uczestniczyć m.in.: pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, lub spółdzielczej umowy o pracę, pracodawcy będący osobami fizycznymi oraz pracodawcy będący spółką cywilną, jawną lub partnerską (środki rezerwy KFS mogą być przeznaczone na kształcenie ustawiczne zarówno pracowników jak i wspólników będących osobami fizycznymi).

 

Maksymalna kwota dofinansowania szkolenia

 1. Szkolenia w trybie indywidualnym
  Np. Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy – może sfinansować osobie uprawnionej koszt szkolenia maksymalnie do kwoty 4 000 zł, w danym roku.
 2. Krajowy Fundusz SzkoleniowyWysokość przyznanych środków rezerwy KFS nie może przekroczyć:
  1) 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika – w przypadku mikroprzedsiębiorstw;
  2) 80% tych kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika – w przypadku pozostałych pracodawców. Pozostałe, 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca jako jego wkład własny.

Ścieżka ubiegania się o bezpłatne szkolenie

 1. Szkolenia w trybie indywidualnym
  – Osoba uprawniona wybiera interesujące ją szkolenie i placówkę szkoleniową, posiadającą wpis do RIS, uprawnioną do prowadzenia szkoleń (Diamond jest taką placówką).- Zgłasza się do urzędu pracy właściwego do swojego miejsca zamieszkania.

– Odbywa rozmowę indywidualną z pracownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej, gdzie może skonsultować wybór szkolenia i uzyskuje informacje na temat dalszej drogi postępowania (wypełnienie odpowiednich wniosków i dokumentów, dostępnych na stronie właściwego urzędu pracy, złożenie do UP).

– Urząd pracy w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku podejmuje decyzję i informuje Wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

– W przypadku pozytywnej oceny wniosku, osoba uprawniona otrzymuje skierowanie na szkolenie, a Urząd Pracy zawiera z instytucją szkoleniową umowę.

 1. Krajowy Fundusz SzkoleniowyPracodawca, który zamierza starać się o dofinansowanie szkoleń dla pracowników powinien:

– skontaktować się z UP właściwym dla miejsca prowadzenia działalności w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie środków na sfinansowanie kształcenia.

– zapoznać się z Zasadami przyznawania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (obowiązujące zasady oraz Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na stronie właściwego urzędu pracy).

– wypełnić i złożyć wniosek na obowiązującym w urzędzie formularzu, wypełnionym czytelnie, w terminach naboru ogłoszonych przez urząd.

– Pracodawca jest informowany w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia wniosku lub o pozostawieniu go bez rozpatrzenia.

– W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawierana jest umowa z pracodawcą, po której podpisaniu można realizować szkolenie.

 

Zapraszamy.